AML

Vnitřní oznamovací systém – OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Povinná osoba:

A Plus Reality s.r.o.

se sídlem: Vinohradská 2396/184, 130 00  Praha 3

IČO: 023 67 688, DIČ: CZ02367688

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 218618/MSPH

zastoupená na základě plné moci ze dne 7. 1. 2023 Filipem Vorlíčkem (IČ: 013 62 372)

(dále jen „Společnost“)

Vnitřní oznamovací systém Společnosti (dále jen „VOS“) je zřízen za účelem oznamování možných protiprávních jednání dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“).

VOS je určen zaměstnancům Společnosti a ostatním fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděli o protiprávním jednání, které:

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti. Oznámení může podat fyzická osoba, která vykonává či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost dle Zákona, v jejíž souvislosti oznámení podává. Fyzická osoba, která je zaměstnancem Společnosti nebo která je pro Společnost činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu, může podat oznámení i anonymně.

Společnost vylučuje z podání oznámení osoby, které pro Společnost nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost dle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona s výjimkou osob, které jsou oprávněny podat oznámení podle AML zákona.

Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení:

Jméno, příjmení: Jana Veselá

E-mail: jana.vesela@re-max.cz

Telefon: +420 602 202 452

Oznámení je možné podat prostřednictvím VOS:

písemně e-mailem:

na e-mailovou adresu ace@re-max.cz, kterou jsme zřídili výhradně k přijímání oznámení dle Zákona. Doporučujeme oznámení označit stupněm důvěrnosti „přísně důvěrné“.

písemně poštou na adresu:

Jana Veselá

RE/MAX Ace

Vinohradská 2396/184

130 00  Praha 3

Na obálku prosím uveďte text: „Pouze k rukám Příslušné osoby“

ústně – telefonicky:

na tel. čísle +420 602 202 452

Tímto zároveň žádáme, aby tento způsob podání oznámení byl využíván v běžné pracovní době (tj. od pondělí do pátku od 8:00 hod do 16:00 hod)

ústně – osobně na žádost oznamovatele po předchozí domluvě:

Termín osobní schůzky lze sjednat telefonicky (na tel. č. +420 602 202 452) nebo emailem (na adrese: jana.vesela@re-max.cz). Příslušná osoba je povinna přijmout oznámení osobně v přiměřené lhůtě (nejdéle však do 14 dnů od žádosti).

 

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti (vyjma oznámení porušení povinnosti dle AML zákona) nebo Finančnímu analytickému úřadu.

Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od jeho podání. O výsledcích prošetření a posouzení oznámení bude vyrozuměn do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých situacích lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení příslušná osoba oznamovatele písemně vyrozumí před jejím uplynutím.

Všechny informace, které budou oznámeny prostřednictvím VOS, včetně osobních údajů získaných přímo od identifikovaného nebo identifikovatelného oznamovatele, budou považovány za důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu se Zákonem. S osobními údaji bude nakládáno rovněž v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů společností RE/MAX, které jsou k dispozici zde: https://www.remax-czech.cz/pravni-ustanoveni.

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení